Tisztelt Vásárlónk, Üzleti Partnerünk!


Személyes adatai védelme a legfőbb prioritás számunkra. Jelen Adatkezelési szabályzat arról ad tájékoztatást, milyen személyes adatokat kezelünk Önre vonatkozóan, hogyan, milyen okból, és kinek adjuk át vagy tesszük hozzáférhetővé a személyes adatokat, mégpedig függetlenül attól, hogy Ön milyen kommunikációs csatornát vagy eszközöket (online vagy személyes) használ a velünk való kapcsolattartáshoz.


Ezért kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Adatkezelési szabályzatot.


 • Ki kezeli az Ön személyes adatait?

Az MB TECH BB s. r. o. társaság (székhelye: SK-974 01 Banská Bystrica /Besztercebánya/, Priemyselná ulica 15449/2 /., statisztikai számjele: 36 622 524, bejegyezve a Besztercebányai Járásbíróság Cégjegyzékében, szakasz: Kft, cégjegyzékszám: 8822/S; a továbbiakban: Társaság) adatkezelőként végzi az Ön személyes adatainak kezelését, a jelen tájékoztatóban foglalt terjedelemben és feltételekkel.

Velünk közösen közös adatkezelőként jár el Üzleti partnerünk (a továbbiakban együttesen: Közös adatkezelők), akit Ön a vásárlása átvételi pontjának választott.

Ez azt jelenti, hogy közösen végezzük az adatkezelést, és felelősséget vállalunk a személyes adatai védelméért.

A személyes adatai kezelése során az információs rendszer Közös üzemeltetőiként kizárólag a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) és a Tt. 18/2018. adatvédelmi törvényben (a továbbiakban: Törvény) foglaltaknak megfelelően járunk el.


 • Mi az adatkezelés célja és jogalapja?

Annak érdekében, hogy üzleti kapcsolatot tudjunk létesíteni önnel, kezelnünk kell bizonyos személyes adatait, melyek a szerződéskötéshez, az áruszállításhoz/szolgáltatásnyújtáshoz, fizetéshez, további szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez – különös tekintettel a jótállási igények érvényesítésére, panaszkezeléshez, értékesítés utáni szolgáltatások nyújtására stb. – szükségesek. (Jogalap: a Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja). Személyes adatait ezért kizárólag az általánosan kötelező jogszabályok vagy az Ön hozzájárulása alapján gyűjtjük és kezeljük.

Az Ön hozzájárulását nem igénylő célokból történő adatkezelés jogalapja elsősorban a szerződés létrejötte és teljesítése (ill. a rendelés visszaigazolása, a rendelés állapotára vonatkozó tájékoztatás küldése, a rendelés teljesítése), az általánosan kötelező jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítése vagy a jogaink és jogos érdekeink védelme.

Amennyiben az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikke (1) bek. a) pontja szerinti adatkezelési hozzájárulás, adatait kizárólag a hozzájárulásban foglalt feltételekkel és célokból kezeljük. Ilyen célok különösen: a társaságunk hirdetési, marketing és promóciós célú tevékenysége,hírlevél küldése, az Ön felhasználói fiókjának a kezelése.

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben személyes adatokat kérünk Öntől annak érdekében, hogy hozzáférést biztosítsunk Önnek a Platformunk valamely funkciójához vagy szolgáltatásához, a kitöltendő mezőket minden esetben kötelező mezőként jelöljük. Ezt abból kifolyólag tesszük, mert olyan adatokról van szó, amelyek az adott szolgáltatás nyújtásához vagy a funkcióhoz történő hozzáféréshez szükségesek. Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy amennyiben Ön nem bocsátja rendelkezésünkre az adott adatokat, megtörténhet, hogy nem tudja befejezni a felhasználói regisztrációt, vagy nem tudja igénybe venni az adott szolgáltatásokat vagy funkciókat.

Ha valamely termékünk Weboldalunkon történő vásárlása során Ön igénybe veszi a kártyaadatok mentése funkciót, adatait az adott funkció aktiválása és kiterjesztése céljából kell kezelnünk. A funkció aktiválásához adott hozzájárulás lehetővé teszi a kártyaadatai automatikus kitöltését a későbbi vásárlások alkalmával, így Önnek nem kell minden egyes vásárláskor megadnia őket azzal, hogy azokat minden egyes további vásárlás esetén érvényesnek és hatályosnak tekintjük. Ön bármikor módosítani vagy törölni tudja a korábban elmentett kártyaadatait, mégpedig a Weboldalon regisztrált felhasználói fiókjában, a kártyaadatok erre szolgáló menüpontja alatt.

Webhelyünkön a vendégként való vásárlás funkció is rendelkezésére áll. Ilyen vásárlás esetén kizárólag a rendelés feldolgozásához elengedhetetlenül szükséges adatokat kell átadnia nekünk. A vásárlás befejezése után lehetősége nyílik arra, hogy regisztráljon, és felhasználói fiókot hozzon létre, vagy nem regisztrált felhasználóként lépjen tovább. A felhasználói fiók létrehozásához hozzá kell járulnia az adatai kezeléséhez. A felhasználói fiók létrehozását követően megerősítő e-mailt kap annak létrehozásáról beleértve az adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatást.

 • Mi a kezelt adatok köre?

Jelen tájékoztató alapján elsősorban az alábbi személyes adatokat kezeljük:

természetes személy esetén a nevét, lakcímét vagy szállítási címét, 

jogi személy esetén annak adatait beleértve a jogi személy képviseletében eljáró természetes személy adatait, a telephely címét, amennyiben egyéni vállalkozóról van szó 

a kapcsolattartási telefonszámot, faxszámot és elektronikus postacímet;

a bankszámlaadatokat és kártyaadatokat

egyéb személyes adatokat, amelyeket a megadott céloknak megfelelően kell kezelnünk.

Írásban tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy tárolunk-e Önre vonatkozó adatokat. • Mennyi ideig kezeljük az adatait?

Személyes adatait közvetlenül Öntől gyűjtjük, azokat az adatkezelés egész ideje alatt biztonságosan tároljuk, a biztonsági irányelveknek megfelelően. Személyes adatait kizárólag az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig kezeljük a jogszabályokban, illetve a nyilvántartási és irattárazási szabályzatban meghatározott határidőknek megfelelően. Abban az esetben, ha az adatkezelés hozzájárulás alapján történik, adatait kizárólag a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük kivéve, ha az általánosan kötelező jogszabályokból kifolyólag a hozzájárulás visszavonását követően is kötelesek vagyunk megőrizni az adatait.


 • Kinek adjuk át az adatait?

Közös adatkezelőként személyes adatait most és a jövőben sem osztjuk meg, nem értékesítjük, nem továbbítjuk, és nem terjesztjük harmadik feleknek, kivéve, ha azt törvény írja elő, a szerződés célja teszi szükségessé, vagy Ön kifejezett hozzájárulását adja hozzá.

A szerződés teljesítése és a sütik használata céljából az alábbi harmadik feleknek továbbítjuk a személyes adatait:

 • technológiai szolgáltatók,
 • szolgáltatók és közreműködők a logisztika, szállítás és kézbesítés területén,
 • ügyfélszolgálati közreműködők,
 • szolgáltatók és együttműködők a marketinggel és hirdetésekkel kapcsolatos szolgáltatások területén.

A társaság a törvényből kifolyólag köteles átadni az Ön személyes adatait hatósági vizsgálat vagy felügyeleti eljárás során, illetve az erre felhatalmazott állami vagy intézményi szervek kérésére, ha az külön előírásból következik.

 • Mik az érintett jogai?

A Rendelet értelmében – kivéve, ha általánosan kötelező jogszabályok ettől eltérően rendelkeznek – Ön jogosult arra, hogy:

hozzáférjen a személyes adataihoz, és visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés céljáról és időtartamáról, további részletekről, elsősorban az adatkezelőkre, adatfeldolgozókra és más címzettekre vonatkozóan;

bármikor visszavonja a hozzájárulását, ha az adatkezelés hozzájárulás alapján történik;

kérje a személyes adatai helyesbítését vagy naprakésszé tételét annak érdekében, hogy személyes adatai pontosak és naprakészek legyenek;

kérje a személyes adatai törlését, ha letelt a jogszerű kezelésük időtartama;

kérje az adatkezelés korlátozását, például abban az esetben, ha vitatja a személyes adatok pontosságát, ez arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi számunkra, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;

elektronikus útonmegkapja a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait, mégpedig saját vagy más adatkezelő részére történő továbbítás céljából;

panaszt tegyen nálunk és/vagy a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hatóságnál.

Fenti jogait a címünkre vagy a info@techsavers.hu címre küldött e-mail útján gyakorolhatja.


 • A weboldalak védelme, sütik

Fentieken túl a weboldalainkat használó személyek személyes adatait is kötelesek vagyunk megvédeni. Amikor meglátogatja weboldalunkat, webszervereink biztonsági okokból mindig elmentik a webhelyünkhöz csatlakozó számítógép csatlakozási adatait, a webhelyünkön felkeresett weboldalak listáját, a látogatás időpontját és időtartamát, a használt böngésző típusának és operációs rendszerének azonosító adatait, valamint annak a weboldalnak az azonosítóit, amelyen keresztül Ön csatlakozik a webhelyünkhöz. Nyomkövető programot használunk ahhoz, hogy meghatározzuk, hány felhasználó látogat el a weboldalunkra és milyen gyakran. A szoftvert nem használjuk személyes adatok vagy egyedi IP-címek gyűjtéséhez. Ezeket az adatokat kizárólag névtelen és összesített formában használjuk statisztikai célokra illetve a weboldal fejlesztéséhez.


A sütiket és hasonló technológiákat annak érdekében használjuk, hogy megkönnyítsük a Platform böngészését, információkat szerezzünk arról, hogyan tartja a kapcsolatot velünk, és bizonyos esetekben annak érdekében, hogy a böngészési szokásai alapján releváns hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek. Kérjük, olvassa el a Sütikezelési szabályzatunkat, hogy részletesebb tájékoztatást kapjon az általunk használt süti fájlokról és hasonló technológiákról, azok céljáról és más információkról.Sütikre vonatkozó tájékoztatás 

A „süti” egy kisméretű szöveges fájl az oldalon való navigálására vonatkozó információkkal, melyet a webhely az Ön számítógépén, telefonján vagy más eszközén tárol. A sütik a böngészés megkönnyítésére és egyszerűbbé tételére szolgálnak, és semmilyen módon nem károsítják a számítógépet.

Bár jelen Szabályzatunkban az általános „süti” kifejezést használjuk, mivel ez a webhely által használt legfontosabb információtárolási mód, ugyanezt a célt szolgálja a böngésző „helyi tárolója” is. A jelen fejezetben szereplő összes információ a „helyi tárolóra” is vonatkozik.

A sütik elengedhetetlenek a weboldal hatékony működéséhez. Süti fájljaink legfőbb célja az, hogy javítsák az Ön böngészési élményét. Azok például a preferenciái (nyelv, ország stb.) megjegyzésére szolgálnak a böngészés és a későbbi látogatásai során. A sütik által gyűjtött információk lehetővé teszik számunkra a webhely fejlesztését azáltal, hogy felmérjük a látogatások számát és képleteit, a felhasználó egyes érdeklődési köreihez mért alkalmasságát, továbbá a gyorsabb keresés lehetővé tételével stb. Esetenként, ha ehhez előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adta nekünk, a sütiket, címkéket és hasonló eszközöket olyan információk gyűjtéséhez használhatjuk, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy weboldalunkon vagy külső felek webhelyein vagy más módon a böngészési szokásai elemzésén alapuló hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek.

Az általunk használt sütikben nem tárolunk olyan érzékeny személyes adatokat, mint a cím, jelszó vagy kártyaadatok.

A webhelyünkről származó sütikben tárolt információkat kizárólag mi használjuk fel, kivéve az alábbiakban „külső sütiként” meghatározott fájlokat, amelyeket külső szervezetek használnak és kezelnek az általunk kért szolgáltatások nyújtásához, amelyek célja a szolgáltatásaink és a felhasználói élmény javítása a webhely böngészése során. A legfőbb szolgáltatások, amelyhez az említett „külső sütiket” használjuk, a statisztikákhoz való hozzáférés és a fizetési műveletek végrehajtásának biztosítása.

Ha Ön a fenti korlátozásokra való tekintettel el kívánja kerülni a sütik használatát, azokat először tiltsa le a böngészőjében, majd törölje az oldalhoz csatlakozó böngészőben tárolt sütiket. Ezt az opciót bármikor használhatja a sütik használatának megakadályozásához.

A böngésző konfigurációjának módosításával bármikor korlátozhatja, letilthatja vagy törölheti a weboldalunkon használt sütiket. Bár minden egyes böngésző eltérő beállításokkal rendelkezik, a sütiket általában a „Beállítások” vagy az „Eszközök” menüpont alatt tudja beállítani.

1